Winkelen op categorie

Home

banner

Left Banner

Bergsma & de Boer Bij- en nascholing

Huizumerlaan 16

8934 BH Leeuwarden

06 53596101 (Gerben Bergsma) / 06 53692417 (Gerke de Boer)

Leveringsvoorwaarden

10 mei 2021 (update)

 

Algemene voorwaarden Bergsma & de Boer Bij- en nascholing

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

 1. Bergsma & de Boer Bij- en nascholing werkt conform de voorwaarden en de gedragscode [1]van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Op alle offertes en overeenkomsten zijn deze voorwaarden en uitgangspunten van toepassing.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 4. Verwijzing door onze wederpartij naar haar Algemene Voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij het tegendeel vooraf door ons schriftelijk is bevestigd.

Artikel 2: Aanbiedingen, opdrachten
 1. Onze aanbiedingen dienen als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.
 2. In geval van opdracht zonder voorafgaande aanbieding door ons, komt een overeenkomst tot stand wanneer wij deze binnen veertien dagen na ontvangst bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven.
 3. Wij bepalen de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. Wijzigingen in opdrachten zijn slechts bindend, indien deze wijzigingen schriftelijk door ons zijn aanvaard.
 4. Wij zijn ten alle tijde gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan indien nodig uit te besteden of te laten verrichten door derden, zulks uitsluitend ter beoordeling aan ons.

Artikel 3: Annulering 
 1. Beëindiging van met ons gesloten overeenkomsten kan slechts geschieden middels een aan ons gericht aangetekend schrijven. De desbetreffende overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd op het moment dat wij een dergelijk aangetekend schrijven hebben ontvangen.
 2. Voor annulering van een in company training geldt specifiek: tenzij een cursus is overeengekomen in combinatie met de vervaardiging van cursus- of onderwijsmateriaal, kan annulering kosteloos plaatsvinden tot zes weken voor aanvang van de cursus. Vanaf zes weken tot drie weken voor aanvang is de helft van de vergoeding voor de betreffende cursus verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd indien minder dan drie weken voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd.
 3. Indien naar redelijk oordeel van Bergsma & de Boer Bij- en nascholing een overmachtssituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
 4. Waar van toepassing moet terugbetaling binnen 30 dagen na vaststelling van de schadeloosstelling gedaan worden.

 

Artikel 4: Meerwerk
 1. Indien voor een goede uitvoering van de opdracht door ons meer werk moet worden verricht dan in de opdracht staat aangegeven en/of de wederpartij meer werk aan ons opdraagt dan in de opdracht staat aangegeven, wordt zulks meerwerk door ons uitgevoerd en aan de wederpartij in rekening gebracht, indien het meerwerk als zodanig door de wederpartij aan ons is opgedragen en/of door ons schriftelijk is aanvaard.
 2. Wij hebben bovendien het recht kosten welke voor ons door hierna te noemen oorzaken ontstaan aan onze wederpartij in rekening te brengen:
   a. Indien onze werkzaamheden worden verzwaard als gevolg van aanwijzingen van                     overheid- en andere officiële instanties.
  b. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld om worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden.
  c. Wanneer na contractsluiting overheidsvoorschriften van kracht worden, die leiden tot een verzwaring van onze verplichtingen onder de overeenkomst.
  3. De uit voorgaande leden van dit artikel voortvloeiende meerdere kosten zullen in rekening mogen worden gebracht zodra deze ons bekend zijn. 

Artikel 5: Levertijd en risico 
 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijnen waarin het product moet worden geleverd. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd zullen wij in eerst in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling.
 2. De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor de uitvoering van onze verplichtingen noodzakelijke gegevens aan ons ter beschikking zijn gesteld en de betaling, indien en voor zover bij de opdracht dient te geschieden, door ons is ontvangen. De levertijd wordt verlengd met de periode gedurende waarin onze prestatie ingevolge deze Voorwaarden en/of de Wet hebben opgeschort, of gedurende waarin wij door overmacht als omschreven in artikel 13 tot nakoming zijn verhinderd.
 3. Onze wederpartij is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen.

Artikel 6: Reclames of klachten
 1. De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien zij niet binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij ons terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.
 2. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 30 dagen na beëindiging van de onderhavige overeenkomst, of voor geval de overeenkomst niet is beëindigd, 8 dagen nadat onze wederpartij een gebrek heeft ontdekt waarbij zij aan ons schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe zij het gebrek heeft geconstateerd.
 3. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij ons te zijn ingediend.
 4. Onze wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienst stond op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of zij ons niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 7: Intellectuele en/of industriële eigendom
 1. Tenzij anders overeengekomen is, behouden wij de auteursrechten, alsmede alle intellectuele of industriële eigendom op de door ons verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven onze eigendom en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt of verveelvoudigd, ongeacht of aan onze wederpartij daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
 2. Onze wederpartij is gehouden deze stukken op eerste verzoek aan ons te retourneren op straffe van 500 euro per dag.

 

Artikel 8: Geheimhouding 
 1. Het is ons verboden, hetzij gedurende de onderhavige overeenkomst, hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wij aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling te doen omtrent vertrouwelijke informatie die ons door onze wederpartij ter beschikking is gesteld, dan wel door ons is verkregen van door onze wederpartij aan ons ter beschikking gestelde informatie.
 2. Deze geheimhouding geldt tot 3 jaar na het einde van de overeenkomst doch maximaal 6 jaar na aanvang van de overeenkomst.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid
 1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor de schade geleden door onze wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze schuld, met dien verstaande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
  a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaken ook ontstaan. Onze wederpartij dient zich desgewenst tegen de ze schade te verzekeren.
  b. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
  c. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door of schade aan objecten die door het bedrijf beschikbaar zijn gesteld tijdens de uitvoering van de opdracht.
  d. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen zijn wij niet aansprakelijk.
  e. De door ons te vergoeden schade zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag overeengekomen in de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 10: Betaling, compensatie:
 1. De betalingstermijn bedraagt steeds 14 dagen na factuurdatum. Facturering vindt plaats op een door ons te bepalen wijze.
 2. Indien onze wederpartij niet binnen deze termijn betaalt, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, gelijk aan de vanaf de vervaldatum geldende wettelijke rente vermeerder met een 1/2% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de ons verder toekomende rechten terzake.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van onze wederpartij te bewerkstelligen, komen ten laste van onze wederpartij. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 200 euro een en ander onverminderd ons recht om de hogere werkelijke schade te vorderen.
 4. Betaling dient plaats te vinden te onzen kantore, dan wel een door ons aan te wijzen rekening in Nederland.
 5. Door onze wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten, vervolgens van opeisbare factuurvorderingen terzake waarvan geen geldige eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen en nadien van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt onze wederpartij dat de voldoening betrekking heft op een andere of latere factuur.
 6. Verrekening is niet toegestaan tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.
 1. Wij zijn gerechtigd het stellen van zekerheid door onze wederpartij te verlangen. Deze zekerheid moet zodanig zijn, dat onze vordering en de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn en dat wij daarop zonder moeite verhaal zullen kunnen nemen. Indien zekerheidsstelling wordt geweigerd, zijn wij gerechtigd de (verdere) nakoming van onze verplichtingen op te schorten.

Artikel 11: Faillissement etc.

Indien onze wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement , surséance van betaling of onder curatele stelling van onze wederpartij of stillegging of liquidatie van haar bedrijf, wordt zij geacht van rechtswegen in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.

Artikel 12: Overmacht 

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, van brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder invoer-, uitvoer-, of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden die van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd. In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt deze als rechtvaardiging voor ontbinding.

Artikel 13: Bedrijfshulpverlening

Onze medewerkers en/of cursisten zullen zich altijd onderwerpen aan de reglementen zoals die gelden op de locatie waarvan wij gebruik maken. Ook de gegeven opdrachten en aanwijzingen door de ter plaats verantwoordelijke Bedrijfshulpverlener zullen direct worden opgevolgd. Wij zijn derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk voor de, tijdens de calamiteit, gegeven opdrachten en de uitvoering ervan.
 

Artikel 14: Retentierecht
 1. Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van of namens onze wederpartij onder ons hebben, onder ons te houden totdat onze wederpartij aan al haar verplichtingen jegens ons, warmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteweigering te rechtvaardigen hebben, heeft voldaan.
 2. Raken zaken die onder dit recht van ons vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken op te eisen, als waren wij zelf eigenaren.

Artikel 15: Hoofdelijkheid

Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder dezer ( rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 16: Toepasselijk recht geschillen
 1. Op al onze aanbiedingen en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter ter plaats van onze vestiging, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter als volgens de wet.
 3. De interpretatie c.q. uitleg van deze voorwaarden is slechts de Nederlandse taal authentiek. 
Artikel 17: Geschillen 

U kunt terecht bij de Geschillencommissie Particulier Onderwijs als u ontevreden bent over de wijze waarop Bergsma & de Boer Bij- en nascholing uw klacht heeft afgehandeld. Een voorwaarde is wel dat u Bergsma & de Boer Bij- en nascholing dan eerst in de gelegenheid hebt gesteld het probleem op te lossen door bij ons een klacht in te dienen. Meer informatie over de klachtenprocedure van Bergsma & de Boer Bij- en nascholing vindt u op de website op de pagina contact.

Als we er samen niet uitkomen, is er sprake van een geschil. U dient Bergsma & de Boer Bij- en nascholing schriftelijk en binnen een redelijke termijn in kennis te stellen van het feit dat u niet kunt instemmen met de geboden oplossing. U hebt maximaal drie maanden om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. Na deze termijn kan de Geschillencommissie uw klacht in principe niet meer in behandeling nemen.

Hoe de procedure verloopt bij de Geschillencommissie en wat u moet doen om het geschil voor te leggen, kunt u lezen op
http://www.degeschillencommissie.nl/. De Geschillencommissie is gevestigd in Den Haag: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, tel. 070-3105310, fax. 070-3658814.

Bergsma & de Boer Bij- en nascholing is gebonden aan uw keuze. Als u besluit de zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie, moeten we daarin meegaan. Ook Bergsma & de Boer Bij- en nascholing kan een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. In dat geval vragen we u eerst schriftelijk of u daarmee akkoord gaat.

De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend. Als u met de uitspraak niet akkoord gaat, kunt u deze weliswaar nog door de gewone rechter laten beoordelen, maar deze zal uitsluitend kijken naar de gevolgde procedure en niet meer naar de inhoud van het geschil (marginale toetsing).